Motivasyon, Bağlılık ve Kariyer

Hangi amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olursa olsun tüm örgütlerin yaşama ve gelişme gücü, onu oluşturan bireylerin belirlenen amaçlar doğrultusunda, beraberce çalışabilmelerindeki istek ve arzularına bağlıdır.

 Sürekli değişen iş dünyasında şirketler, bir yandan çevresel şartlara uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan ellerinde bulunan anahtar pozisyonlarda ki iş görenlerini örgütte tutmak, onların örgütle özdeşleşmelerini sağlayarak ortak amaçlar doğrultusunda motive etmek zorundadır.

İnsanların hayat standartlarının yükselmesi önceden sadece ücret artırımı gibi basit yöntemlerle olabiliyorken, günümüzde ise çalışanların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını ön plana çıkarmaktadır.

Örgüt amacına ulaşmak için gerekli kaynakları sağladıktan sonra, onları etkili ve verimli kullanarak en az girdiyle en yüksek verimi sağlamak isteyecektir. Bunu da elindeki en etkili kaynak olan, insanı kullanarak yapabilir. Elde bulunan insan kaynağını etkili kullanabilmek günümüz yöneticilerinin en önemli görevidir. Yöneticiler, bunu iş görenlerini örgüt amaçları doğrultusunda motive ederek sağlayabilirler.

Motivasyon; örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarının tatminle sonuçlanacağı bir iş ortamı yaratan, bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi sürecidir.

İş gören açısından son derece önemli bir yere sahip olan motivasyonun birkaç özelliği şu şekilde sıralanabilir:

*Motivasyon; kişisel ihtiyaçlar, istekler ve dürtülerden kaynaklanır ve kişiye bir davranışta bulunma isteği verir.

*Motivasyon kavramının temelini oluşturan ihtiyaç ve istekler, insanın içinde bulunduğu toplum kültürü ile bireyin duygusal ve ruhsal yapısının etkisi altında şekillenir.

*Kişinin eğitim durumu ve yetenekleri, kişisel çalışma kapasitesinin tam kullanımı ve yönetici bakımından bu iki etkenin harekete geçirilmesi motivasyonu etkiler.

*Motivasyon bir amaca veya ödüle yöneliktir.

*İş görenin sorunları ile ilgilenmek,

Örgütsel bağlılık; iş görenin, örgüt amaç ve değerlerine yüksek düzeyde inanması ve kabul etmesi, örgüt amaçları için yoğun gayret sarf etme isteği ve örgüt üyeliğini sürdürmek için duyduğu güçlü arzu şeklinde tanımlanmaktadır.

 Örgütsel bağlılık, iş görenin örgüte karşı olan sadakat tutumudur ve çalıştığı örgütün başarılı olabilmesi için gösterdiği ilgidir. İş görenleri kurum yararına hareket etmeleri için motive etmek ve onları uzun vadede işte tutmak zor bir iştir. İş görenleri verimli bir şekilde çalışmaya itecek, sorumluluk almalarını sağlayacak, problemleri çözmeleri için harekete geçirecek ve başarılarını ödüllendirecek bir ortamın yaratılması, yapılması gereken işlerin başında gelir.

 Örgütsel bağlılık, örgütsel başarının arkasındaki sürükleyici güçtür. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda örgütsel bağlılıkla iş performansı, örgütsel uyum, verimlilik, kalite ve iş tatmini arasında olumlu bir ilişki görülürken, iş gücü devir oranı ve devamsızlık arasında ise olumsuz bir ilişki gözlenmiştir.

Bunlardan özellikle iş doyumu, güdülenme, katılım ve örgütte kalma arzusu örgütsel bağlılıkla olumlu, iş değiştirme ve devamsızlık ise bağlılıkla olumsuz bir ilişki içerisindedir.Bu eğitim Baltaş tarafından hazırlanmıştır.

Öğreneceklerimiz

  • Kavram tanımları
  • Motivasyonun özellikleri
  • Örgütsel bağlılık nedir?
  • Örgütsel bağlılık ve kariyer ilişkisi

Katılımcıların geri bildirimleri

4.7

Eğitim Puanı

Eğitimin İçeriği

4 Sayfa Döküman

Tüm Platformlardan Erişim

7/24 Sürekli Erişim

Katılım Belgesi