İletişim ve Benlik Kavramı

“Yer o yer ama ne ben aynı ben'im ne sen aynı sen'sin
Üstelik sen ve ben, ben ve sen de değiliz.”

“İnsanın davranışlarını tayin eden en önemli gerçek, onun kendini algılayış biçimidir.”

Benlik kavramını daha iyi anlamak için, insanın kendisine sorduğu sorulara yine kendisinin içtenlikle cevap vermesi gerekir. Bu sorulardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Ben neyim? İnsanın kendisini tanıması için öncelikle bu soruya cevap araması gerekir. (Ör: Çirkinim, Akılsızım, Güzelim, Akıllıyım)
  • Amaç ve hedefim nedir? Bu soru ile kişi toplumsal yaşamdaki statüsü rolü ve saygınlığını tespit etmektedir. Yani benliğinde kendisini nasıl görmek istediğini, kendisine nasıl bir değer biçtiğini belirlemeye çalışmaktadır.
  • Ne yapabilirim? Bu soruyla kişi kendi kapasitesini belirlemeye çalışır. (Ör: İyi koşarım, yüzerim, çok çalışırım, iyi espri yaparım, Kriz durumlarında çözüm üretmekte başarılıyımdır vb.)
  • Doğru ve yanlış olanlar nelerdir? Değer yargılarım nedir? İnançlarım nelerdir?

Bu sorulara verilen cevaplarla kişi içinde yaşadığı sosyal çevreden kendisine göre edindiği değerler sistemini tanımaya çalışır.

 

İnsan davranışları üzerinde etkili olan çok sayıda değişkenin varlığı bilinmektedir. Örneğin; tutumlar, algı, yetenekler, zeka düzeyi vb. bireysel değişkenlerle davranış arasında belirleyici ilişkilerin varlığı çeşitli disiplin alanlarının verileri tarafından doğrulanmaktadır.

İnsanın, sosyal ve fiziksel çevre ve kendisi ile ilişkileri sırasında elde ettiği geri bildirimler yoluyla ve bir birleri ilişki halindeki çok sayıda unsurdan oluşan ve kendisini anlamasını sağlayan benlik algısı sistemi (benlik durumu / benlik tasarımı), geçmiş deneyimlerden, o andaki yaşantılardan ve gelecekteki beklentilerden oluşur.

Benlik / Benlik Algısı Davranış İlişkileri:

1) Gerçekçi bir benlik algısına (yüksek öz saygı) sahip bireylerin gelecekten beklentileri gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerden oluşmaktadır. 

2) Bu bireyler strese karşı daha dirençlidirler ve yaşamları içerisindeki stres durumları ile başa çıkmada daha başarılı olmaktadırlar.

3) Gerçekçi benlik algısına sahip bireyler çalışma yaşamlarında işlerine kendi görüşleri ile yaklaşmakta, işleri konusundaki perspektifleri işleri ile ilgili durumları iyi anlamak, kavramak ve başarılı olmak olarak belirmektedir.

4) Bu bireyler algı ve kanaatlerine güvenmekte (öz güven) ve yaşam ve çalışma yaşamı içerisindeki durumlarının bireysel çabaları tarafından belirleneceğine inanmaktadırlar.

5) Yine bu bireylerin davranışlarına yaşama karşı tutumları yol gösterir, tepkilerine ve kararlarına güvenirler, farklı fikirlere ve yeni düşüncelere açıktırlar ve bu konudaki eğilimlerini kendi kararları belirler.Bu eğitim Baltaş tarafından hazırlanmıştır.

Öğreneceklerimiz

  • Algılanan benlik
  • İdeal benlik
  • Özdeğer
  • Sosyal kimlikler

Katılımcıların geri bildirimleri

4.7

Eğitim Puanı

Eğitimin İçeriği

2 Sayfa Döküman

Tüm Platformlardan Erişim

7/24 Sürekli Erişim

Katılım Belgesi